University Lecturer, French philology, section of translation, Department of Modern Languages, University of Helsinki 9–12/2012.

  • Ammattikääntäminen ranskasta suomeen I ja II (aineopinnot ja syventävät opinnot) / Professional translation from French into Finnish I and II (BA level and MA level)
  • Gradupiiri (vapaaehtoinen, seminaarin suorittaneille opiskelijoille, joiden gradu oli viivästynyt) / Voluntary MA thesis support group (for students who have done their seminar but who haven’t finished their MA)
  • Puhuttelumuotojen kääntäminen ranskasta suomeen (aineopinnot) / Translation of forms of address from French into Finnish (BA level)
  • Puheviestintä ja vuorovaikutus (aineopinnot; ranskankielisen opettajan kanssa) / Speech communication and interaction (BA level, together with a native French teacher)
  • Visits to the following courses:
    • Kirjallinen ja suullinen tuottaminen (perusopinnot, teacher: Sabine Kraenker) kolme oppituntia teemana kontrastiivisuus ja kohteliaisuus / Written and oral production (BA level, Sabine Krakenker: there lessons with the theme contrastive analysis of politeness)
    • Kielellinen ja kieliopillinen analyysi (syventävät opinnot, teacher: Eva Havu) teemana subjunktiivi / Linguistic and grammatical analysis (MA level, one lesson with the theme subjonctive).